Przejdź do menu Przejdź do treści

Uczestnicy walki informacyjnej

wszelkie podmioty i jednostki biorące czynny udział w elementach walki informacyjnej, zajmujące się pozyskiwaniem, zakłócaniem i ochroną informacji. Głównym celem uczestników walki informacyjnej jest uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem w dostępie do danych oraz zaburzenie jego sposobu dedukcji informacji. Do najważniejszych stron walki informacyjnej należą media, służby specjalne, siły zbrojne państw biorących udział w przedsięwzięciu pozyskiwania informacji oraz działania na szczeblu rządowym i dyplomatycznym.

W XXI w. posiadanie informacji stało się podstawowym elementem bezpieczeństwa narodowego, a wśród najważniejszych uczestników walki informacyjnej można wyróżnić:

  • Media – poprzez rozprzestrzenianie informacji wspierają agresywną politykę państw w walce informacyjnej, a pod hasłami obronnymi, które mają działać na rzecz obywateli, rozpoczynają kampanie militarne. Niektóre państwa używają mass mediów jako narzędzi manipulacyjnych oraz szpiegowskich, które wpływają na opinię publiczną. Dodatkowo wykorzystują techniki dezinformacji, wprowadzając również elementy propagandy. Niekiedy media stają się również elementem wpływów na działania polityki wewnętrznej oraz zagranicznej, podważając suwerenność innych państw. Media w walce informacyjnej nie stanowią tylko elementu przekazywania informacji o osobach czy zjawiskach. Są również odpowiedzialne za projektowanie informacji, tak aby utrudnić przeciwnikowi rozpoznanie konkretnych danych, co w konsekwencji prowadzi do utrudnienia w podejmowaniu trafnych decyzji w wyniku braku dostępu do prawdziwych informacji.
  • Służby specjalne i ich agentury – agent może dyskretnie wpływać na wyrobienie opinii polityków lub środków masowego przekazu, tak aby kierunek celu był po myśli obcego państwa. Wyspecjalizowani agenci służb specjalnych danych państw są oddelegowani do zbierania informacji. W środowisku służb specjalnych istnieją również osoby, zwane agentami wpływu, które w przeciwieństwie do agentów rozprzestrzeniają informacje, zwykle zmanipulowane, propagandowe lub też dezinformacje. Agenci wpływu działają dyskretnie w jednostkach odpowiadających za podejmowanie decyzji w państwie, doprowadzając konsekwentnie do zniszczenia struktur państwowych.
  • Organizacje terrorystyczne – działające za pomocą niekonwencjonalnych metod, w których uczestnikami tego rodzaju działalności mogą być zarówno podmioty pozapaństwowe, jak i państwowe. Walka informacyjna wspiera działalność terrorystyczną, podsycając – za pomocą manipulacji i propagandy – chęć pozyskiwania nowych zwolenników prezentowanej ideologii. Stosowanie różnorodnych technik przez organizacje terrorystyczne może wpływać na niszczenie lub uniemożliwienie organom ścigania zdobywania danych o planach, przywódcach czy konkretnych miejscach ataku, źródeł finansowania, czy też magazynowania broni. Dodatkowo w walce informacyjnej zmieniane są zwykle struktury nośników danych, co zwiększa poczucie niewiedzy o działalności danej organizacji terrorystycznej.

Rozwój nauki oraz techniki (a konkretniej sieci komunikacyjnej) przyczynił się do pojawienia się zmian w działalności militarnej państw i w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Nowi przeciwnicy, nowe metody i techniki walki spowodowały pojawienie się nowego typu konfliktów. Walka w dużej mierze rozgrywa się w cyberprzestrzeni, a posiadanie informacji o przeciwniku jest priorytetowym elementem działania państw w celu osiągnięcia przewagi. Do pozyskiwania informacji wykorzystuje się wiele narzędzi, w tym działalność uczestników wydarzeń, którzy funkcjonują na arenie państwowej i międzynarodowej.

Justyna Rokitowska

H. Batorowska, Walka informacyjna, [w:] Vademecum bezpieczeństwa, O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć (red.), Libron, Kraków 2018; D. Kaźmierczak, Walka informacyjna we współczesnych konfliktach i jej społeczne konsekwencje, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” 2017, nr 7 (250); Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta (red.), Libron, Kraków 2019; A. Żebrowski, Agentura wpływu uczestnikiem walki informacyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, nr 1 (40); A. Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2016; A. Żebrowski, M. Żmigrodzka, Media uczestnikami walki informacyjnej, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2012, nr 9.