Przejdź do menu Przejdź do treści

Obrona informacyjna

według definicji R. Szpyry jest to „zapobieganie, rozpoznanie i niedopuszczenie do ataku informacyjnego lub uzyskanie pożądanej jego efektywności”.Jest to również ochrona zasobów informacyjnych wykorzystywanych w działaniach operacyjnych. Obrona informacyjna jest elementem militarnej walki informacyjnej, która może przybrać formę ochrony informacyjnej, w której działania polegają na: kontrwywiadzie, zabezpieczeniu technicznym infrastruktury informatycznej, ochronie informatycznej, rozbudowie inżynieryjnej wyprzedzającej działania przeciwnika, ochronie psychologicznej czy kontrdezinformacji. Dodatkowo jednostki mogą przeciwdziałać zagrożeniom poprzez aktywność rozpoznawczą, zwykle polegającą na odstraszaniu czy obezwładnianiu przeciwnika. Obrona informacyjna jest zbiorem wszelkich działań, metod i procedur, które są podejmowane przez uprawnione do tego podmioty, aby zabezpieczyć informacje przed niepożądanym ujawnieniem lub modyfikacją czy też zniszczeniem.

Elementem obrony infrastruktury w walce informacyjnej jest realizacja operacji defensywnych, które obejmują osłonę środowiska informacyjnego (np. źródeł informacji). Techniki agresji stosowane przez przeciwników są szerokie, nie ma jednej uniwersalnej propozycji działania w celu ochrony informacji, które mogą pozyskać agresorzy. Najważniejsze są wiedza i przekonanie, że można zostać zaatakowanym. Istotnym elementem ochronnym jest również umiejętność wyposażenia kraju w jednostki, które mogą zapewnić ochronę obywatelom i całemu państwu przed agresją. W przypadku pojawienia się przesłanek ataku należy przede wszystkim: pozyskać wiedzę o potencjalnym źródle agresji oraz jego działaniach; korzystać z wszelkich możliwych źródeł, aby móc wykryć fałsz, manipulację i dezinformację płynącą ze strony przeciwnika; zachować czujność, aby być przygotowanym na techniki i metody oraz rozwiązania kierowane ze strony przeciwnika w słabe i mocne strony atakowanego; unikać przekonania, że agresor może wykorzystywać identyczne metody – w tym przypadku należy zakładać, że przeciwnik może się wykazać większą inteligencją oraz przebiegłością.

Ochrona informacji w codziennym funkcjonowaniu państwa jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa, dlatego w ramach postawionych celów dotyczących również informacji niejawnych, zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,przyjęto strategiczne zadania w tym zakresie, które obejmują: „zapewnienie państwa poprzez zapobieganie uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych i ich ujawnieniu; zapewnianie personalnego, technicznego i fizycznego; akredytację systemów teleinformatycznych służących przetwarzaniu tych informacji; zapewnienie realizacji funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany informacji niejawnych”.

Obrona informacyjna jest jednym z ważnych elementów w walce informacyjnej zarówno w przypadku pozyskiwania informacji, jak i ich zakłócania. Niedoprecyzowanie technik i metod w pozyskiwaniu informacji przeciwnika, a także niewłaściwie prowadzona obrona informacyjna własnych zasobów może skutkować przejęciem informacji przez agresora, co w konsekwencji może doprowadzić do przegranej na polu walki informacyjnej. Celem strategicznym obrony jest uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem. Pozwala to w konsekwencji na podejmowanie odpowiednich decyzji i wdrażanie działań w walce informacyjnej.

Justyna Rokitowska

W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego,[w:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, M. Kubiak, S. Topolewski (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016; R. Szpyra, Militarne operacje informacyjne,Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003; A. Żebrowski, Determinanty walki informacyjnej,[w:] Walka informacyjna: uwarunkowania, incydenty, wyzwania, H. Batorowska (red.), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017; A. Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego,Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2016; A. Żebrowski, M. Żmigrodzka, Media uczestnikami walki informacyjnej, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2012, nr 9; Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014,https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf [dostęp: 23.05.2019].