Przejdź do menu Przejdź do treści

Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy (MPI)

jest centralnym organem wykonawczym, który kieruje się konstytucją i prawem Ukrainy, rozporządzeniami prezydenta i postanowieniami Rady Najwyższej Ukrainy oraz innymi aktami ustawodawczymi. Agencja rządowa została utworzona 2 grudnia 2014 r. zgodnie z postanowieniem Rady Najwyższej Ukrainy w sprawie stworzenia nowego Gabinetu Ministrów Ukrainy.

W strukturze MPI znajdują się trzy główne departamenty:

  • strategii polityki informacyjnej i bezpieczeństwa;
  • zagrożeń informacyjnych;
  • komunikacji między ministerstwami.

MPI przewodniczy minister powoływany na wniosek premiera Ukrainy i odwoływany ze stanowiska przez Radę Najwyższą Ukrainy. Minister ma pierwszego zastępcę, który powoływany i odwoływany jest przez Gabinet Ministrów Ukrainy na wniosek premiera Ukrainy zgodnie z propozycjami tegoż ministra. MPI zatrudnia pracowników na 29 stanowiskach. Całkowity budżet jednostki szacuje się na 4 mln ukraińskich hrywien rocznie.

Główne zadania MPI to:

  • zapewnienie tworzenia i realizacji polityki państwa w obszarach suwerenności informacyjnej Ukrainy i bezpieczeństwa informacyjnego;
  • zapewnienie tworzenia i realizacji polityki państwa w dziedzinie państwowego transmitowania za granicę;
  • zapewnienie rozwoju na Ukrainie systemu państwowych komunikacji strategicznych;
  • zapewnienie wdrożenia reform środków masowego przekazu w zakresie rozpowszechniania publicznie ważnych informacji.

W celu wykonywania swoich zadań MPI opracowuje projekty ustaw i innych normatywnych aktów prawnych w sprawach należących do jego kompetencji i zatwierdza projekty ustaw i innych aktów ustawodawczych przedkładanych do zatwierdzenia przez inne ministerstwa i centralne organy wykonawcze. Przez MPI wraz z Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony został opracowany m.in. projekt doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Ukrainy zatwierdzony rozporządzeniem prezydenta 25 lutego 2017 r.

MPI w ramach swoich kompetencji przygotowuje uwagi i propozycje dotyczące ustaw przyjętych przez Radę Najwyższą Ukrainy, które zostały otrzymane do podpisu przez prezydenta, i wdraża regulacje prawne w zakresie zapewnienia suwerenności informacyjnej Ukrainy, w szczególności w odniesieniu do kwestii publicznego rozpowszechniania ważnych informacji w Ukrainie i poza jej granicami. Uczestniczy również w tworzeniu polityki informacyjnej państwa i podejmuje działania w celu ochrony praw obywateli do swobodnego gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji, a także koordynuje działania władz wykonawczych i interakcje z władzami lokalnymi w sprawach należących do kompetencji tej instytucji.

Ministerstwo sprzyja popularyzacji i kształtowaniu pozytywnego wizerunku Ukrainy w światowych zasobach informacyjnych i krajowych zasobach informacyjnych obcych państw w celu ochrony interesów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, oraz wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. W wykonywaniu zadań współdziała z innymi organami rządowymi, instytucjami i służbami wspierającymi, które zostały utworzone przez prezydenta Ukrainy, tymczasowymi konsultacyjnymi, doradczymi i innymi organami pomocniczymi powołanymi przez Gabinet Ministrów Ukrainy, władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami społecznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, właściwymi organami państw obcych oraz organizacjami międzynarodowymi, jak również przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami.

W swojej działalności ministerstwo opiera się wyłącznie na zasadach ochrony wolności słowa i opinii oraz ochrony praw obywateli do wyrażania swojego stanowiska. Przy organie stworzono Radę Społeczną, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, środków masowego przekazu i eksperci ds. mediów. Będzie ona nadzorować działalność ministerstwa.

W 2018 r. działalność MPI miała na celu stworzenie warunków do kształtowania konkurencyjnej i niezależnej przestrzeni informacyjnej Ukrainy, opartej na zasadach i regułach społeczeństwa obywatelskiego i społeczności zawodowej, zdolnych do samoregulacji i samorozwoju. Uznano je za gwarancję niezależności mediów i niezbędny warunek rozwoju niezależnego demokratycznego państwa ukraińskiego, a także popularyzacji jego wartości na świecie.

Natalia Romaniuk

 Доктрина інформаційної безпеки України, Затверджено Указом Президента України від 25 лютого 2017 року no. 47/2017;   Міністерство інформаційної політики України, MIP.gov.ua (dostęp 26.04.2019); Міністерство інформаційної політики України, Найкраща контрпропаганда-це правда! Звіт про роботу МІП за 2018 рік, Київ 2018 (dostęp 26.04.2019);  Положення про Міністерство інформаційної політики України (dostęp 26.04.2019); O. Wasiuta, S. Wasiuta, Medialna manipulacja informacją w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie, [w:] Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach, R. Klepka (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2018; ciż, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2017.