Przejdź do menu Przejdź do treści

Dezinformacja radioelektroniczna

(ang. electronic deception) – elektroniczne oszustwo polegające na wprowadzeniu w błąd przeciwnika poprzez przekazanie informacji lub danych wywiadowczych, które wydają się prawdziwe lub dokładne, lub odmowie ich udostępniania przy użyciu celowego napromieniowania, reradiacji, modyfikowania, absorbcji, tłumienia, modyfikowania, wyparcia, odmowy, wzmocnienia lub odbicia energii elektromagnetycznej.

Pod pojęciem samej dezinformacji rozumie się wszelkie przedsięwzięcia, które mają na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd przy wykorzystaniu manipulowania, działań pozorujących i preparowania dowodów, prowokujących zabiegi szkodzące jego własnym interesom. Polega ona na stworzeniu fałszywego obrazu sytuacji taktycznej, co powoduje, że skłania się nacierającego do błędnego wyboru głównego kierunku natarcia i rozmieszczenia sił i środków w niewłaściwym miejscu. Ma ona na celu zmylenie przeciwnika i ukrycie faktycznych zamiarów własnych. W realizacji planu dezinformacji wykorzystywane są środki walki elektronicznej, w szczególności zrywanie systemu łączności i dowodzenia przeciwnika, oraz radioelektronicznej.

Wyróżnia się manipulacyjne oszustwo elektroniczne (manipulative electronic deception), symulacyjne oszustwo elektroniczne (simulative electronic deception) oraz naśladowcze oszustwo elektroniczne (imitative electronic deception). Oszustwo manipulacyjne obejmuje działania mające na celu wyeliminowanie, ujawnienie lub przekazanie wprowadzających w błąd charakterystycznych (specyficznych) wskaźników, które mogą być wykorzystane przez siły przeciwnika. Realizacja działań ukierunkowanych na prezentowanie przyjaznych, rzekomych lub faktycznych zdolności wprowadzenia w błąd przeciwnika stanowi oszustwo symulacyjne. Z kolei oszustwo naśladowcze polega na wprowadzeniu energii elektromagnetycznej do systemów wroga, które imitują jego emisje.

Dezinformacja radioelektroniczna jest zwykle rozpatrywana na płaszczyźnie komunikacji, niemniej oszustwo elektroniczne może być również przeprowadzone z wykorzystaniem emisji cyfrowych.

Klaudia Cenda-Miedzińska

R.J. Boyle, C.J. Kacmar, J.F. George, Electronic Deception: How Proximity, Computer Mediation, and the Truth Bias May Influence Deceptive Messages, [w:] Interdisciplinary Perspectives on E-Collaboration: Emerging Trends and Applications, N.F. Kock, Information Science Reference, Hershey, PA 2010; D.E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, tłum. J. Bloch, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002; Dowództwo Wojsk Lądowych, Regulamin działań Wojsk Ladowych, Pion Szkolenia, DwLądWewn. 115/2008, Warszawa 2008; Headquarters, Department of Army, FM 34-45, Tactics, Techniques, and Procedures for Electronic Attack, Washington, 9 June 2000; NATO/PdP Jawne, Słownik terminów i definicji NATO, AAP-6 (2005).