Przejdź do menu Przejdź do treści

Piotr Swoboda

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: bezpieczeństwo państwa. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Dalarna w Szwecji, a także studiów podyplomowych z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz administracji bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę transformacji systemowej w Polsce, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego oraz współczesnego terroryzmu. Jest autorem monografii naukowej pt.: Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989 – 2007) (Kraków 2016) oraz rozdziałów lub artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych monografiach i czasopismach, m. in.: Dokąd zmierza współczesny terroryzm? Możliwe kierunki rozwoju zjawiska w drugiej dekadzie XXI wieku (Nisko 2014), Służby specjalne w Polsce po 1989 roku – problemy definicyjne (Kraków 2018), Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ujęciu systemowym bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (Kraków 2018), Proces przemian w regionalnej i globalnej przestrzeni bezpieczeństwa w pierwszych dwóch dekadach po Zimnej Wojnie w odniesieniu do byłych państw bloku socjalistycznego z Europy Środkowo-Wschodniej (Kraków 2019). Współorganizator oraz uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i specjalistycznych związanych z tematyką bezpieczeństwa. Jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz European Association for Security.