Przejdź do menu Przejdź do treści

Katarzyna Batorowska

doktorantka w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach oraz Instytutu Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Absolwentka kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe,  specjalność: Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej  na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kierunku: Administracja i Polityka Publiczna w Akademii Ignatianum w Krakowie (rok ukończenia 2017) oraz kierunku: Historia, specjalność: Archiwistyka na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (rok ukończenia 2016), a także Studiów Podyplomowych zorganizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie nt.: Architektura informacji i użyteczności przestrzeni informacyjnych (rok ukończenia 2014). Czynnie uczestniczy w Samorządzie Doktorantów oraz zajęciach dydaktycznych, prowadząc ćwiczenia z marketingu politycznego, podstaw ekonomii zarządzania, administracji bezpieczeństwem informacji i kultury bezpieczeństwa. Włącza się także do prac komitetów organizacyjnych konferencji naukowych inicjowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Podczas konferencji międzynarodowych i krajowych przedstawiła wyniki prowadzonych przez siebie badań, oddając do druku artykuły zawierające prezentowane przemyślenia (Udostępnianie informacji o regionie a jego postrzeganie przez społeczność lokalną – na przykładzie miesięcznika samorządowego „Ziemia Suska” (w: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, Kraków 2017, s. 192-207), Kompetencje informacyjne w zarządzaniu kryzysowym jako komponent bezpieczeństwa narodowego (w: Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa. Monografia. Gdynia-Gdańsk 2018,  s. 302-314), Wybrane problemy obiegu informacji w szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego (w: Bezpieczeństwo – Wielorakie perspektywy” Idea powszechnej obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku. Poznań 2018, s. 13-26), Manipulacja dostępem do informacji z perspektywy architektury informacji „Bibliotheca Nostra” 2018  nr 2 (52), s. 86-98), Media lokalne w walce z wykluczeniem społecznym (w: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz.2: Wymiar narodowy. Kraków 2019, s. 270-278). W roku 2017/2019 uczestniczyła czynnie w dziewięciu konferencjach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademię Ignatianum w Krakowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki – Wydział Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa.