Przejdź do menu Przejdź do treści

Wojskowa dezinformacja

to proces prowadzący do powstania informacji fałszywej lub kłamliwej mający na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd i wytworzenie u przeciwnika fałszywego obrazu rzeczywistości. W procesie dezinformacji główny nacisk kładziony jest na cel przekazywania nieprawdziwej informacji, stosuje się ją jako narzędzie do osiągniecia wymiernych korzyści. Podmiot dezinformujący oczekuje, że przekazanie nieprawdziwej informacji spowoduje podjęcie nieprawidłowych decyzji podmiotu, prowadząc tym samym do zamierzonego celu.

Dezinformacja to ciąg działań konsekwentnie wprowadzanych, skupionych na szerszej grupie społecznej, a nie tylko na pojedynczej jednostce. Dezinformacja może obejmować różne dziedziny, takie jak: polityczna, ekonomiczna, naukowo-techniczna, wojskowa. Dezinformacja poza utrzymywaniem podmiotu dezinformowanego w niepewności i błędzie może pomóc w uzyskaniu efektów zaskoczenia niezwykle istotnych na płaszczyźnie operacyjno-strategicznej. Dezinformacja wojskowa to szczególny rodzaj dezinformacji skupiony na płaszczyźnie wojskowej. Podmiot dezinformujący wprowadza nieprawdziwe informacje dotyczące zamierzeń i planów, a także siły i proporcji o znaczeniu militarnym. Skutecznie przeprowadzona dezinformacja wojskowa przynosi zwycięstwo. Proces ten jest przygotowywany przez wyspecjalizowane jednostki o odpowiednich zasobach, a jego podstawą jest rozpoznanie podmiotu. Konieczne jest właściwe przygotowanie kanałów informacyjnych pozbawiających podmiot dezinformowany możliwości weryfikacji.

Dezinformacja wojskowa jest prowadzona nie tylko w trakcie wojny, ale także w okresie pokoju. Prowadzona jest na poziomach: strategicznym, operacyjnym i taktycznym zarówno w formie działań ofensywnych, jak i defensywnych. Dezinformacja prowadzona jest różnymi kanałami, m.in. politycznymi, dyplomatycznymi, ekonomicznymi, naukowo-technicznymi, wojskowymi i specjalnymi. Procesy dezinformacyjne muszą podlegać ciągłym zmianom, charakterystyczne dla tego rodzaju działań są unikanie wcześniej używanych technik, różnorodność i nieszablonowość. Manipulacja jako jedna z form dezinformacji polega na: przekazywaniu nieprawdziwych danych, pomijaniu ważnych informacji, a przekazywaniu tych mniej istotnych, zmniejszaniu rangi danych istotnych, przekazywaniu informacji wieloznacznych, co utrudnia ich właściwe zrozumienie, tworzenie i przekazywanie nadmiaru danych, prowadząc do powstania szumu informacyjnego. Dezinformacja jest niezwykle istotnym elementem prowadzenia walki informacyjnej.

Edyta Sadowska

R. Brzeski, Dezinformacja (skrypt), Warszawa 2011, https://forumemjot.wordpress.com/2012/06/04/dezinformacja-skrypt-warszawa-2011-rafal-brzeski/ [dostęp: 15.03.2019]; L. Ciborowski, Mechanizmy i przestrzenie walki informacyjnej, [w:] Informacja w walce zbrojnej, G. Nowacki (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2002; J. Janczak, Zakłócenia informacyjne, AON, Warszawa 2001; H. Lewandowski, Podstęp, inspiracja i dezinformacja w działalności służb specjalnych, UOP, Warszawa 2000; V. Volkoff , Dezinformacja – oręż wojny, przeł. A. Arciuch, Delikon, Warszawa 1991; M. Wrzosek, Dezinformacja – skuteczny element walki informacyjnej, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 2 (87); A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989–2003), Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2005.