Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum analiz propagandy i dezinformacji

pierwsza tego typu polska organizacja pozarządowa, w której centrum zainteresowania znalazły się wojna informacyjna i wojna psychologiczna. Idea fundacji, funkcjonującej od kwietnia 2017 r., polega na wzmacnianiu struktur społeczeństwa obywatelskiego nie tylko w Polsce, ale również w państwach sojuszniczych obszaru transatlantyckiego. Fundacja dąży przede wszystkim do podniesienia poziomu świadomości społeczeństw co do zagrożeń płynących z działań propagandowych i dezinformacyjnych charakterystycznych dla wojny hybrydowej, psychologicznej i informacyjnej. Działania fundacji skupiają się w głównej mierze na pracy nad polskim systemem odpowiedzi rozproszonej na ewentualne wrogie formy działania w przestrzeni informacyjnej. Do istotnych celów centrum należy także działalność badawczo-analityczna, uwzględniająca współpracę z przedstawicielami środowiska naukowego, dziennikarskiego i eksperckiego. Organizacja publikuje analizy, komentarze, raporty, prognozy i rekomendacje bezpośrednio związane z zagadnieniami propagandy, dezinformacji i wojny hybrydowej. Zajmuje się również działalnością edukacyjną, zwłaszcza wśród dziennikarzy, na rzecz efektywnej i starannej weryfikacji przez nich informacji. Prowadzi aktywność na polu wydawniczym, organizuje konferencje, sympozja i debaty. W jej ofercie znajdują się również szkolenia, warsztaty i kursy. Wreszcie podejmuje ona próby integracji działań i inicjowania współpracy krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, środowisk eksperckich i dziennikarskich, sektora biznesowego i elit politycznych, a także instytucji rządowych i pozarządowych w obszarze szeroko rozumianych zagrożeń przestrzeni informacyjnej. Fundację założyli M. Kowalska oraz A. Lelonek, którzy zasiadają w zarządzie, pełniąc funkcje odpowiednio wiceprezesa i prezesa.

Na szczególną uwagę zasługuje ogólnopolski projekt zainicjowany w lutym 2019 r. przez centrum dzięki wsparciu National Endowment for Democracy – „Zwiększanie zdolności polskiego społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania dezinformacji”. Pierwszy jego etap projektu na zbadaniu, z jakimi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego mierzą się na co dzień mieszkańcy poszczególnych 16 miast wojewódzkich. Po pierwsze, badanie ma polegać na serii wywiadów środowiskowych z miejscowymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w celu uzyskania niezbędnej wiedzy na temat lokalnej charakterystyki problemów. Po drugie, istotna jest integracja regionalnych podmiotów, które działają na rzecz przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom informacyjnym. Głównym celem inicjatorów projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o ot, w jaki sposób miejscowi przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego rozumieją problem dezinformacji oraz jakie są ich potrzeby i możliwości w zakresie przeciwdziałania tym procesom. Realizatorzy projektu będą się spotykać w poszczególnych miastach wojewódzkich z przedstawicielami miejscowych społeczności, którzy zajmują się lub potencjalnie mogliby się zajmować tematem projektu (dziennikarzami, naukowcami, reprezentantami organizacji non profit i samorządowcami). Wspomniane wizyty mają na celu przede wszystkim zidentyfikowanie możliwości polskiego środowiska zajmującego się monitorowaniem i analizowaniem zagrożeń informacyjnych, poznanie specyfiki lokalnych problemów i potrzeby ich artykułowania, zidentyfikowanie grup podatnych na wpływ oraz przykładowych kampanii (dez)informacyjnych w danym regionie; określenie słabych punktów regionalnych systemów reagowania na przypadki zewnętrznego oddziaływania informacyjnego; wymianę doświadczeń eksperckich i wiedzy oraz wskazywanie niezbędnych rekomendacji w tym zakresie, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy centrum i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych regionach Polski. Projekt jest nadal realizowany, a sami pomysłodawcy wierzą, że wyniki badania staną się kluczowym punktem do zrozumienia potrzeb i problemów społeczności lokalnych w zakresie dezinformacji.

Julia Anna Gawęcka

Dezinformacja w sieci, KSOIN.pl (dostęp 2.04.2019); Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, KRS-pobierz.pl (dostęp 2.04.2019); M. Kowalska, A. Lelonek, Raport: Jak budować odporność społeczną w przestrzeni informacyjnej i cyberprzestrzeni: przeciwdziałanie propagandzie i dezinformacji, Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, październik 2017, O dezinformacji na marginesie Warsaw Security Forum, 29.12.2018, Pulaski.pl (dostęp 2.04.2019); O Fundacji, CAPD.pl (dostęp 2.04.2019).